Hvad søger du?

Støj og støv

Forbigående påvirkninger og langsigtede forandringer

Selvom varetagelsen af hensyn til natur og miljø altid indgår som en central forudsætning ved beslutninger om ny infrastruktur, kan der både i anlægs- og driftsfasen opstå lokale, forbigående påvirkninger af omgivelserne med støj, røg, vibrationer og lugt samt mere langsigtede forandringer i blandt andet oplevelsen af den trafik og de aktiviteter, som den nye infrastruktur medfører.  

Østlig Ringvej, støj og støv

Ved at vælge at anlægge Østlig Ringvej langs Amagers Østkyst reduceres påvirkninger for byen og for naboer til Østlig Ringvej både i anlægs- og driftsfasen.  

Produktionen at tunnelelementerne forventes udført på tunnelelementfabrikken på Lolland, hvorefter tunnelelementerne, ligesom en stor del af det øvrige nødvendige byggemateriale, sejles til København for at blive placeret i linjeføringen. Det reducerer både støj og øvrige gener ved produktionen og påvirkningen af trængsel på Københavns vejnet. Transport af opgravet havbundsmateriale planlægges i videst muligt omfang at ske med skib.

Anlægsarbejderne ud for kysten, som vil omfatte uddybningsfartøjer og fartøjer, der anvendes ved nedsænkning og tildækning af tunnelelementerne, vil kunne ses og høres i anlægsfasen. På samme måde vil der ved Østlig Ringvejs tilslutningsanlæg og ved transporter hertil forekomme støj og andre påvirkninger. Med forudgående planlægning i anlægsfasen kan disse påvirkninger begrænses til et minimum.

Handlingsplan for arbejdet med støj og støv

Hensyn til naboer

Selvom alle regler og love på området overholdes, kan anlæggelsen af et stort bynært infrastrukturprojekt som Østlig Ringvej komme til at påvirke de mennesker, der bor eller arbejder tæt på tilslutningsanlæggene. Gener fra støj, røg, støv, vibrationer og lugt vil blive minimeret ved at være faktorer der indgår i valg af entreprenører, som kan blive pålagt forskellige krav til maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladserne.  

 

Krav om skånsomt materiel og arbejdsmetoder

Ambitionen er at stille krav til entreprenører om at dokumentere, at maskinel, fartøjer og arbejdsmetoder er skånsomme for det omgivende miljø med hensyn til støj og vibrationer i anlægsfasen. Ved at forpligte entreprenører til at planlægge anlægsarbejdet med henblik på at forebygge anlægsstøj og dele planlægningen med Sund & Bælt, udarbejdes en støjhandlingsplan, der kan offentliggøres.

 

Grænser for dB i forskellige tidsrum

For det omgivende miljø og naboer, kan der være perioder på døgnet, hvor det er særligt vigtigt at tage hensyn til eventuel støjpåvirkning fra anlægsarbejdet. Behovet for at fastsætte grænser for entreprenørens lydpåvirkning (dB) i forskellige tidsrum kan indgå i kontraktgrundlaget.

"Gener fra støj, røg, støv, vibrationer og lugt vil blive minimeret ved at være faktorer der indgår i valg af entreprenører."


Minimering af støv

Der kan blive stillet krav om, at entreprenøren bekæmper støv, ved at der fx i tørre perioder kræves regelmæssig vanding i forbindelse med støvende aktiviteter.  

 

Information til naboer

Der vil løbende blive orienteret om arbejdets karakter, den tilladte arbejdstid og planlagte varighed til naboer berørt af aktiviteterne.